Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

  

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

W Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25  został  powołany przez dyrektora Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Celem działań zespołu jest  pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęciami może być objęte każde dziecko, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności. Wsparcie otrzymuje także rodzina dziecka. Wczesne wspomaganie jest bezpłatne. Jest nową formą pomocy dla małego dziecka niepełnosprawnego. Nie zastępuje żadnej z form stosowanych dotychczas (np. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania przedszkolnego).

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 1)pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, 2) psycholog; 3) logopeda; 4) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Do zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków
i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

2)nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

3)opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

4)analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian
w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

Szkoła poprzez wyspecjalizowaną kadrę,  specjalistyczny, nowoczesny  sprzęt
i środki dydaktyczne  ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o  potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, prowadzone są  indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka  szkoła oferuje, między innymi,  następujące  formy pomocy dziecku:  diagnozę i terapię opóźnień neurorozwojowych, Trening Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa, Indywidualną Stymulację Słuchu metodą  dr Johansena, Terapię Kinezjologii Edukacyjnej metodą  Dennisona, terapię z zakresu  ortoptyki, grafomotoryki, zajęcia logopedyczne przy użyciu nowoczesnych urządzeń komputerowych i wiele innych działań.

  

Informację na temat możliwości uzyskania wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka można uzyskać od poniedziałku  do piątku  od 8:00 – 15:00

Nasz adres:  Szczecin – Zdroje  ul. Letniskowa 1, Tel. 91 – 4-615 -271 , www.sp25.fr.pl

 

RODZICU!

TO WSZYSTKO BEZPŁATNIE

 W RAMACH PRACY SZKOŁY

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?