Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Produkty powstałe w ciągu realizacji międzynarodowego projektu

"Jest OK-powiedzieć NIE"

 
 
 
 
 
 
 
"Produkty powstałe w ramach programu Comenius"

 

 

 

 

 

 

 

"Wywieranie nacisku" 

 

  

 

 

 

 

 

 

 "Uwaga obcy" 

 

 

 

 

 

 

 

 "Dobry dotyk - zły dotyk"

Prezentacje

 

 

 

 

 

 

Pobierz prezentacje:

 "Wywieranie nacisku"

 

 

 

 

 

 

  

Pobierz prezentacje:

 "Uwaga obcy

 

 

 

 

 

 

Pobierz prezentacje:

"Dobry dotyk - zły dotyk"


RAPORT

Z REALIZACJI MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU PARTNERSKIEGO COMENIUS

„JEST OK – POWIEDZIEĆ NIE!”

 

 

“Jest OK – powiedzieć NIE!” był wielokierunkowym projektem, w którym użyto kukiełek (jako narzędzia w komunikacji) i zajęć plastycznych oraz technicznych by podnieść osobistą świadomość poczucia bezpieczeństwa uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkołach masowych i szkołach specjalnych znajdujących się w trzech różnych krajach europejskich. Wielokierunkowa współpraca obejmowała następujące aspekty programu nauczania: Edukację Osobistą, Społeczną i Prozdrowotną, Edukacje Obywatelską, Komunikacje (włączając znaki i symbole), Technologię Informatyczną, Technikę i Plastykę, Nowożytny Język Obcy i Świadomość Globalizacji. Współpraca partnerska opierała się na trzech małych szkołach specjalnych z Nottingham-Anglia (jedna dla uczniów z autyzmem, druga dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, trzecia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i ze sprzężeniami), szkołą specjalną ze Szczecina-Polska, (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym), i masową szkołą podstawową z Eskesihir-Turcja (szkoła ta ma uczniów ze specjalnymi potrzebami).Uczniowie ze szkół biorących udział w projekcie są w wieku od 3 do 19 lat. Ich specjalne potrzeby obejmują następujące obszary: trudności w uczeniu się, problemy w poruszaniu się, trudności w komunikowaniu się, sensoryczno-organiczne upośledzenie, autyzm i destruktywne zachowanie.Projekt został podzielony na sześć obszarów obejmujących sferę osobistego bezpieczeństwa, która jest w równej mierze istotna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami z każdej z uczestniczących szkół.Te sześć obszarów/dziedzin projektu to: Relacje, Uwaga obcy, Uzależnienia od narkotyków i alkoholu, Dobry Dotyk-Zły Dotyk (przestrzeń osobista), Wywieranie Nacisku-Znęcanie się, Presja Rówieśników.Poprzez cały okres trwania projektu poszczególne szkoły używały i wykorzystywały swoje własne plany pracy i metody oceniania postępów z uwzględnieniem pomysłów i informacji zdobytych podczas wspólnego dzielenia się z partnerskimi szkołami.Użycie kukiełek, jak również plastyki i techniki wspomogło komunikację werbalną i pozawerbalną między uczniami i nauczycielami, oraz pomogło przezwyciężyć bariery językowe pomiędzy partnerskimi szkołami. Przez cały okres trwania projektu uczniowie i nauczyciele, z każdej z uczestniczących szkół, komunikowali się i wymieniali się swymi osiągnięciami i doświadczeniami oraz pomocami dydaktycznymi jakie powstały w trakcie jego realizacji.Uczniowie z każdej z partnerskich szkół mieli możliwość by zaprojektować, wykonać a następnie nazwać swoje kukiełki, co pozwoliło im utożsamić się z projektem. Każda ze szkół wykonała kukiełki dla czterech partnerskich szkól jako wizualne i fizyczne przedstawienie/pokazanie wspólnej międzynarodowej współpracy. Uczniowie z każdej szkoły wykonali plakaty do każdego z omawianych obszarów, którymi podzielili się i wystawili na okolicznościowych wystawach w partnerskich szkołach. Kadra pedagogiczna, włączając dyrektorów, nauczycieli i asystentów, podróżowała pomiędzy partnerskimi szkołami podczas trwania projektu i dzieliła się swymi dobrymi osiągnięciami oraz rozwijała swoje zawodowe kwalifikacje wspólnie z międzynarodowymi partnerami.Podczas dwóch lat trwania projektu przedstawiciele kadry pedagogicznej z partnerskich szkół spotkali się dwukrotnie w Anglii, dwukrotnie w Polsce i dwukrotnie w Turcji. Podczas tych spotkań nauczyciele wizytujący mogli zobaczyć szkoły, spotkać się z uczniami, gronem pedagogicznym, rodzicami oraz władzami szkoły. Wspólne spotkania/mobilności pomogły objąć różne aspekty projektu i umożliwiły praktykę dzielenia się dobrymi pomysłami. Podczas wizyt, goście mieli również okazję doświadczyć różne kultury lokalne i wspólnie spędzić wolny czas, co pomogło scementować trwałe przyjaźnie. Wyniki projektu wzbogaciły społeczności lokalne w każdym z trzech europejskich krajów poprzez więzi partnerskich szkół oraz innych organizacji  i instytucji w ich lokalnych i narodowych obszarach. Podczas niektórych mobilności prace plastyczne powstałe w każdej z partnerskich szkół w trakcie trwania projektu były wystawiane w centrach handlowych i innych miejscach publicznych. Goszczący pedagodzy składali raporty w formie prezentacji z realizacji projektu podczas konferencji metodycznych. Sprawozdania z postępu realizacja projektu były publikowane w szkolnych biuletynach, jak również w lokalnych i krajowych mediach. Praca nad projektem przyczyniła się również do realizacji innych programów Świadomości Globalizacji, w których poszczególne szkoły były zaangażowane. Podczas dyskusji i sesji ewaluacyjnej, która miała miejsce w czasie ostatniej mobilności (lipiec 2011), każda z partnerskich szkół stwierdziła, że wspólny projekt był wielkim sukcesem, większość zamierzonych celów została osiągnięta i, że (po przerwie i refleksji) wszyscy partnerzy powinni w przyszłości kontynuować i rozwijać wspólną współpracę poprzez Wielostronne Projekty Comenius. 

Tłumaczenie : Katarzyna Kowalińska

WERSJA ANGIELSKA – autor główny koordynator projektu Audrey Nicholson

‘It’s O.K. To Say No!’ has been a cross curricular project which has used puppets (as a vehicle of communication) and art/craft activities to raise awareness of personal safety for pupils with special needs in mainstream and special school settings in three different countries across Europe.

 

 

PROGRAM COMENIUS – 5 MOBILNOŚĆ 
RAPORT

Wyjazd do Turcji /5 mobilność/ odbył się w dniach 20 – 24.03.2011 r. Zgodnie z założeniami projektu, miałyśmy okazję zapoznać się z organizacją pracy w partnerskiej szkole oraz wymienić się doświadczeniami związanymi z realizacją projektu „Jest OK – powiedzieć NIE” z nauczycielami tureckiej oraz brytyjskich szkół. Gospodarze zadbali o to, aby czas u nich spędzony był maksymalnie i efektywnie wykorzystany. 
Wizytę w szkole w Eskisehir rozpoczęliśmy od tradycyjnego w Turcji apelu, rozpoczynającego każdy nowy tydzień, podczas którego wciągana jest na maszt flaga Turcji, uczniowie śpiewają hymn państwowy oraz powtarzają za dyrektorem szkoły narodowe, patriotyczne hasła. Było to dla nas zaskakujące doświadczenie, które jednak wyraźnie ukazało karność uczniów i ich bezwzględne podporządkowanie się obowiązującym tradycjom. Następnie po krótkiej wizycie u dyrektora szkoły miałyśmy okazję zwiedzić szkołę i obejrzeć w klasach realizujących projekt krótkie, przygotowane przez uczniów scenki związane z V obszarem „Wywieranie nacisku – Zastraszanie”. Szkoła w Eskisehir składa się z trzech odrębnych budynków, w których uczy się ok. 1200 uczniów. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są niewielkie, a klasy bardzo liczne – ok. 40 osobowe. Naszą szczególną uwagę zwrócił fakt, że w dwuosobowych ławkach siedzi po trzech uczniów, co uniemożliwia im swobodną pracę na lekcji i jest nie do pomyślenia w polskiej szkole. Nowością dla nas był również brak szatni – kurtki uczniów wiszą na ściennych wieszakach w klasach. Wszystkie dzieci obowiązują szkolne mundurki. 
Po obejrzeniu szkoły udaliśmy się do szkoły specjalnej w Eskisehir i odwiedziłyśmy jedną z klas. Nasze największe zainteresowanie wzbudziły pokazane nam przez nauczycielkę klasy podręczniki. W naszej ocenie, ujęte w nich ćwiczenia były bardzo ciekawe i mogłybyśmy je z powodzeniem wykorzystywać w pracy z naszymi uczniami. Ćwiczenia rozwijające funkcje analizatora wzrokowego, spostrzeganie czy też umiejętności matematyczne i graficzne nie wymagają znajomości języka tureckiego i bez wątpienia mogłyby wzbogacić nasz warsztat pracy. Wieczór spędziłyśmy na podsumowaniu konkursu plastycznego nt. Wywierania nacisku – Zastraszania, które odbyło się w Centrum Handlowym. W konkursie wzięli udział uczniowie kilku szkół Eskisehir. Obecni byli przedstawiciele mediów oraz miejscowi notable, co bardzo pozytywnie przełożyło się na promocję szkoły w środowisku. 
Drugiego dnia naszej wizyty w zaprzyjaźnionej szkole, miałyśmy okazję uczestniczyć w akademii, podczas której uczniowie przedstawili nam sposób, w jaki realizowali V obszar projektu „Wywieranie nacisku – Zastraszanie”. Poprzez taniec i ruch wyrażali swoje emocje. Zachwyciło nas bogactwo strojów, muzyka oraz przede wszystkim sposób, w jaki dzieci potrafiły zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Wzruszający był moment, w którym mogłyśmy obserwować tureckie dzieci tańczące krakowiaka. Nauczyciele zadbali, aby w programie uroczystości nie zabrakło polskich i brytyjskich akcentów. 
Po akademii zwiedzałyśmy nowo wybudowany budynek, przeznaczony do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w każdym wieku. 
Trzeci dzień był poświęcony podsumowaniu pracy nad V obszarem, podzieleniem się pracami, prezentacjami oraz doświadczeniami zdobytymi podczas jego realizacji. Nauczyciele wszystkich partnerskich szkół, w obecności uczniów biorących udział w projekcie kolejno przedstawiali i omawiali przygotowane przez siebie prezentacje. W naszej ocenie każda ze szkół wykazała się inwencją i kreatywnością, z każdej można zaczerpnąć pomysły, które uatrakcyjnią pracę z dziećmi. Podsumowując wizytę w Turcji chciałybyśmy podkreślić ogromną życzliwość i serdeczność tamtejszych nauczycieli oraz świetną organizację naszego tam pobytu. Gospodarze zadbali nie tylko o dogłębne pokazanie nam sposobu, w jaki realizowali V obszar projektu, ale również o to, aby pokazać nam najciekawsze miejsca swojego miasta – te współczesne i te związane z ich historią. 
Termin 6 mobilności ustalono na 4 – 7.07.2011 r.

Anna Siarkiewicz, Renata Borten i Katarzyna Kowalińska

 

 

RAPOR Z UDZIAŁU Z I MOBILNOŚCI ( Anglia) w dniach 11- 14.11.2009 r. 
w ramach programu Comenius – projekt profilaktyczny „ Jest OK. – powiedzieć NIE”

Podczas mobilności wspólnie z przedstawicielami 3 partnerskich szkół i specjalnych z Nottingham ( Carlton Digby School, Rosehill School i Derrymount School) oraz z jednej szkoły integracyjnej w Turcji ( Dr. Haul Akkurt) dzieliliśmy się doświadczeniami z realizacji I obszaru projektu pn. „ Relacje”. Wymieniliśmy się wykonanymi przez uczniów plakatami i kukiełkami. Oglądaliśmy zdjęcia, filmy i prezentacje w programie Power Point. Zwiedzaliśmy angielskie szkoły, uczestniczyliśmy w lekcjach otwartych, apelu szkolnym, braliśmy udział we wspólnych naradach. Był też czas na swobodne rozmowy podczas spotkań integracyjnych.

Wnioski, refleksje

 • Obszar „ Relacje” został wielopłaszczyznowo ujęty poprzez poszczególne szkoły, między innymi dotyczył rodziny, kolegów, koleżanek, nauczycieli, kształtowania umiejętności społecznych, takich jak: przedstawianie się , okazywanie sympatii, proszenie o pomoc, składanie skargi.
 • Kukiełki wykonane przez uczniów wszystkich szkół były ciekawe, wykonane różną techniką i miały różnorodną formę
 • Kukiełki to doskonały klucz do komunikacji z uczniami niepełnosprawnymi. We wszystkich szkołach stały się one drogą do uczenia uczniów bezpieczeństwa.

 

Zastosowanie kukiełek w pracy z uczniami niepełnosprawnymi to atrakcyjna metoda aktywizująca ich wolę, myślenie, prowadząca do uzyskania zamierzonych celów. 

Plakaty wyrażały sposoby realizacji projektu, uczyły w prosty sposób geografii, wskazywały na globalizację i ważność każdego dziecka.

Uczniowie i nauczyciele wykazali się umiejętnościami w zakresie technologii komputerowej i informatycznej.

Nauczyciele uczyli się wzajemnej komunikacji poprzez język angielski. Pobyt z ludźmi anglojęzycznymi wymusza uczenie się tego języka.

Niezależnie od narodowości, kultury, kraju, wszystkie niepełnosprawne dzieci mają takie same potrzeby edukacyjne, które mogą zaspokoić tylko specjaliści w dziedzinie kształcenia specjalnego.

Korzyści jakie odniosłam z udziału w I Mobilności: 

 1. Nawiązałam nowe znajomości z nauczycielami pracującymi z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym.
 2. Szczególnie zapamiętałam dwa wydarzenia: w Rosehill School 19 letni chłopak z autyzmem przywitał nas własnoręcznie zrobioną kukiełką wilka. Okazało się , że wilki to klucz do komunikacji z nim. Pokazywał projekt kukiełki, przez nią rozmawiał z nami, odpowiadał na zadawane mu pytania. Kukiełki to doskonała pomoc w dotarciu do dzieci zamkniętych we własnym świecie. Nauczyciel musi tylko wiedzieć jaka tematyka interesuje ucznia. Inny chłopiec w tej samej szkole podczas otwartej lekcji kręcił się na krześle, nie odzywał się. W momencie gdy podarowaliśmy mu przywiezioną z Polski kukiełkę przedstawiającą jedną z nauczycielek, zaczął głośno „Projekt uzyskał wsparcie z Komisji Europejskiej w ramach Programu „ Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Comenius. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, ani Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.” 

HASŁO PRZEWODNIE PROJEKTU: „ Każdy uczeń dobrze wie, kiedy ma powiedzieć NIE”

Program „Alfred Radzi”

Postanowiliśmy, że pierwszy obszar – RELACJE zostanie zrealizowany w oparciu o:

„Bądź bardzo odważny, nie daj się chuliganom”

Program Trening Zastępowania Agresji ART w zakresie treningu umiejętności społecznych :

 • przedstawianie się
 • wyrażanie uczuć
 • okazywanie uczuć
 • składanie skargi
 • proszenie o pomoc

i będzie bazował na relacjach :

 • uczeń – uczeń
 • uczeń - nauczyciel, pedagog

ze specjalnym udziałem kukiełki Comenius, grającej rolę przyjaciela i nauczyciela dzieci. 

JEST OK- POWIEDZIEĆ NIE”

W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy realizację dwuletniego przedsięwzięcia profilaktycznego w ramach międzynarodowego programu Comenius - Partnerstwo Szkół, przy współpracy z 3 szkołami specjalnymi w Anglii i 1 szkołą integracyjną w Turcji. Program nosi tytuł „Jest OK - powiedzieć NIE.” Program Comenius działa na rzecz wzmocnienia jakości edukacji dziecięcej, podstawowej i średniej w wymiarze europejskim oraz na rzecz poprawy mobilności uczniów i kadry nauczycielskiej z różnych państw europejskich. Przez cały okres trwania projektu uczniowie i nauczyciele, z każdej z uczestniczących szkół, będą komunikować się/wymieniać się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami oraz pomocami dydaktycznymi, jakie powstaną w trakcie trwania projektu.

3 MARCA WIZYTA GRUPY WISŁA z Covenant Players

W dniu 03 marca 2009 roku z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego pani Katarzyny Kowalińskiej gościliśmy w naszej szkole trzyosobową międzynarodową grupę teatralną Covenant Players. Grupa WISŁA z Covenant Players przeprowadziła 3 lekcje w języku angielskim w klasach Ia, IIa i IIIa. Przedstawiając dwie krótkie sztuki oraz jedno ćwiczenie w którym uczniowie mogli razem z aktorami przedstawiać w języku angielskim. W miłej atmosferze, zabawy i śmiechu uczniowie zostali zachęceni do mówienia po angielsku.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?