Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zaproszenie do złożenia oferty

Nasz znak:PSPS-25/43131/GD1/07/19

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania

                ,, Remont kuchni i jadalni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25

                przy ul. Letniskowej   25 w Szczecinie’’ w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’.

 

Zapraszamy do złożenia oferty na ww. zadanie. Postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie § 11ust.4 pkt 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania  w Urzędzie    Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

 

 1. 1.      Przedmiot z zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,, Remont kuchni i jadalni szkolnej w części piwnicznej  Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie’’  w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Prace przygotowawcze;

 • Demontaż okapów 2 szt. w kuchni
 • Demontaż kanałów wentylacyjnych
 • Demontaż wentylatorów

              - Prace ogólnobudowlane:

 • Montaż 2 szt. okapów w kuchni
 • Montaż kanałów wentylacyjnych
 • Montaż wentylatorów
 • Zbudowanie nowej instalacji z wyrzutem w części strychowej
 • Mycie i sprzątanie pomieszczeń prowadzonych prac oraz pomieszczeń towarzyszących, wywóz odpadów budowlanych z potwierdzeniem odbioru .

      ,,Wykonawca ‘’obowiązany jest zapewnić minimum jedną osobę, posiadająca uprawnienia do   pełnienia samodzielnych funkcji techniczny w budownictwie

 1. 2.      Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

a)      Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przyjęcia terenu prowadzenia prac od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzonych prac, oraz zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt.

b)      Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia instalacji urządzeń i obiektów w miejscu prowadzenia prac i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

-  dbania o porządek w miejscu prowadzenia prac i przyległych oraz utrzymywanie miejsca prowadzenia prac i pomieszczeń przyległych w należytym stanie  i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- codzienne uprzątanie pomieszczeń sąsiadujących z miejscem prowadzenia prac zajętych lub użytkowych przez Wykonawcę,

- uporządkowania miejsca prowadzenia prac po zakończeniu robót, jak również pomieszczeń sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych nawierzchni, instalacji i innych elementów budynku i wyposażenia,

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej  dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- przestrzeganie zasad przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy.

 c)Wykonawca zapewni wykonanie i kierowaniem robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

d) Wykonawca  zapewni osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika robót oraz będzie prowadziła wewnętrzny dziennik budowy.

e) Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji , łącznie z kosztami utylizacji.

f)Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

 • Ustawy z dnia 27.04.20101 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

g) Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2017 r. , poz.1332ze zm.). Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności   z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd.,  każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego. Dokumentację przekaże Zamawiającemu po zakończeniu prac.

 

 1. 3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin wykonanie prac wymienionych w pkt. 1 wynosi: nie dłużej niż 30 dni roboczych

 1. 4.      Sposób obliczenia oferty:

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

Cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oferta winna zawierać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać uproszczony kosztorys wykonanych prac w szczególności: koszt materiałów, oraz koszt robocizny w rozbiciu na m², sztuki itp.

 1. 5.      Miejsce złożenia oferty: Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Specjalna  nr 25 przy ul. Letniskowej 1 70-763  Szczecin, sekretariat szkoły.

 

 1. 6.      Termin złożenia oferty; do 05.08.2019 do godz. 12.00

 

 1. 7.      Termin otwarcia ofert: 05.08.2019 godz. 12.30

 

 1. 8.      Oferty proszę złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem (na kopercie)

 

,, Remont kuchni i jadalni szkolnej w części piwnicznej  Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie’’ w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’.

 

a)      Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr2 do niniejszego zaproszenia

 1. 9.      Wybór oferty najkorzystniejszej:

W przedmiotowym zamówieniu jedynym kryterium wybory oferty będzie najniższa cena.

 

 1. 10.  Inne uwagi:

 

a)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny jak również do wprowadzenia zmian w treści zmian zapytania ofertowego.

b)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c)      Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszym zaproszeniem są:

 • Grażyna Dziadkowiec – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25, tel. 91 4615-271, sps25@miasto.szczecin.pl

 

d)     W celu dokonania wizji lokalnej obiektu należy kontaktować się bezpośrednio

 z - Grażyna Dziadkowiec, dane kontaktowe jw.

 

Z poważaniem Grażyna Dziadkowiec – dyrektor PSPS nr 25

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik Nr 1 – wzór umowy
 2. Załącznik Nr 2 – formularz oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Nasz znak:PSPS-25/43131/GD1/07/19

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania

                ,, Remont kuchni i jadalni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25

                przy ul. Letniskowej   25 w Szczecinie’’ w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’

 

Zapraszamy do złożenia oferty na ww. zadanie. Postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie § 11ust.4 pkt 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania  w Urzędzie    Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

 

 1. 1.      Przedmiot z zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,, Remont kuchni i jadalni szkolnej w części piwnicznej  Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie’’  w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Prace przygotowawcze:

 • Demontaż okien podawczych w kuchni
 • Demontaż parapetów
 • Demontaż drzwi wejściowych do jadalni;

              - Prace ogólnobudowlane:

 • Montaż 2 szt. okien podawczych w kuchni szkolnej. Producent  COPAL, profil aluminiowy, kolor biały, szyby bezpieczne, zamki sztyftowe, siłowniki  
 • Obróbka tynkarska 
 • Wklejeni narożników
 • Parapety wewnętrzne z kanglomeratu BOTTICIO, grubość 3 cm x 2 cm- 2 szt
 • Montaż parapetów
 • Montaż drzwi wejściowych –kolor biały, szyby bezpieczne dwustronne w górnej części drzwi, w dolnej części drzwi panel PCV 24  mm, próg aluminiowy,klamka, zamek główny
 • Obróbka tynkarska
 • Mycie i sprzątanie pomieszczeń prowadzonych prac oraz pomieszczeń towarzyszących, wywóz odpadów budowlanych z potwierdzeniem odbioru.

      ,,Wykonawca ‘’obowiązany jest zapewnić minimum jedną osobę, posiadająca uprawnienia do   pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

 1. 2.      Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

a)      Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przyjęcia terenu prowadzenia prac od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzonych prac, oraz zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt.

b)      Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia instalacji urządzeń i obiektów w miejscu prowadzenia prac i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

-  dbania o porządek w miejscu prowadzenia prac i przyległych oraz utrzymywanie miejsca prowadzenia prac i pomieszczeń przyległych w należytym stanie  i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- codzienne uprzątanie pomieszczeń sąsiadujących z miejscem prowadzenia prac zajętych lub użytkowych przez Wykonawcę,

- uporządkowania miejsca prowadzenia prac po zakończeniu robót, jak również pomieszczeń sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych nawierzchni, instalacji i innych elementów budynku i wyposażenia,

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej  dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- przestrzeganie zasad przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy.

 c) Wykonawca zapewni wykonanie i kierowaniem robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

d) Wykonawca  zapewni osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika robót oraz będzie prowadziła wewnętrzny dziennik budowy.

e) Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji , łącznie z kosztami utylizacji.

f) Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

 • Ustawy z dnia 27.04.20101 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

g) Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane
z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2017 r. , poz.1332ze zm.). Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności   z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd.,  każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego. Dokumentację przekaże Zamawiającemu po zakończeniu prac.

 

 1. 3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin wykonania prac wymienionych w pkt. 1 wynosi: nie dłużej niż 30 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.

 1. 4.      Sposób obliczenia oferty:

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oferta winna zawierać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać uproszczony kosztorys wykonanych prac
w szczególności: koszt materiałów, oraz koszt robocizny w rozbiciu na m², sztuki itp.

 1. 5.      Miejsce złożenia oferty: Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Specjalna  nr 25 przy ul. Letniskowej 1 70-763  Szczecin, sekretariat szkoły.

 

 1. 6.      Termin złożenia oferty: do 05.08.2019 do godz. 12.00

 

 1. 7.      Termin otwarcia ofert: 05.08.2019 godz. 12.30

 

 1. 8.      Oferty proszę złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem (na kopercie)

 

,, Remont kuchni i jadalni szkolnej w części piwnicznej  Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie’’ w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’

 

a)      Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia

 1. 9.      Wybór oferty najkorzystniejszej:

W przedmiotowym zamówieniu jedynym kryterium wybory oferty będzie najniższa cena.

 

 1. 10.  Inne uwagi:

 

a)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny jak również do wprowadzenia zmian w treści zmian zapytania ofertowego.

b)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c)      Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszym zaproszeniem są:

 • Grażyna Dziadkowiec – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25, tel. 91 4615-271, sps25@miasto.szczecin.pl

 

d)     W celu dokonania wizji lokalnej obiektu należy kontaktować się bezpośrednio

 z - Grażyną Dziadkowiec, dane kontaktowe jw.

 

Z poważaniem Grażyna Dziadkowiec – dyrektor PSPS nr 25

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik Nr 1 – wzór umowy
 2. Załącznik Nr 2 – formularz oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Nasz znak:PSPS-25/43131/GD1/07/19

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania

                ,, Remont kuchni i jadalni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej   25 w Szczecinie’’

 Zapraszamy do złożenia oferty na ww. zadanie. Postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie § 11ust.4 pkt 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania  w Urzędzie    Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

 

 1. 1.      Przedmiot z zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest ,, Remont kuchni i jadalni szkolnej w części piwnicznej  Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie’’

 w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Prace przygotowawcze;

 • Mycie ścian i sufitów (kuchnia i jadalnia)
 • Położenie gładzi na nierównościach (kuchnia i jadalnia)
 • Gruntowanie ścian i sufitów (kuchnia i jadalnia)
 • Przygotowanie rur od gazu, wody itp. do pomalowania (kuchnia jadalnia)
 • Przygotowanie grzejników do pomalowania (jadalnia 4 szt. kuchnia 2 szt.)
 •  Demontaż starych kratek ściekowych (kuchnia)
 • Wyrównanie narożników (kuchnia i jadalnia)
 • Przygotowanie podłoża pod panele winylowe
 • Zabezpieczenie kontaktów i lamp  przed malowanie (kuchnia i jadalnia)

              - Prace ogólnobudowlane:

 • Ułożenie na  posadzce płytek (gres techniczny) antypoślizgowych, kolor beż do uzgodnienia z zamawiającym(kuchnia)
 • Montaż paneli z podkładem i  listwami w  jadalnia
 • Ułożenie płytek antypoślizgowych na schodach (kuchnia)
 • Malowanie ścian i sufitów w kuchni i jadalni szkolnej - farba w kolorze jasnym, odporna na mycie, łatwo zmywalną  minimum dwie warstwy do pełnego pokrycia – kolor do uzgodnienia z zamawiającym
 • Malowania rur w kuchni  i jadalni
 • Malowanie  grzejników w (jadalni- 4 szt. kuchnia 2 szt.)
 • Wymiana cokołu  (   jadalnia)
 • Montaż kratek ściekowych w kuchni
 • Mycie i sprzątanie pomieszczeń prowadzonych prac oraz pomieszczeń towarzyszących, wywóz odpadów budowlanych z potwierdzeniem odbioru .

      ,,Wykonawca ‘’obowiązany jest zapewnić minimum jedną osobę, posiadająca uprawnienia do   pełnienia samodzielnych funkcji techniczny w budownictwie

 1. 2.      Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

a)      Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przyjęcia terenu prowadzenia prac od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzonych prac, oraz zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt.

b)      Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia instalacji urządzeń i obiektów w miejscu prowadzenia prac i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

-  dbania o porządek w miejscu prowadzenia prac i przyległych oraz utrzymywanie miejsca prowadzenia prac i pomieszczeń przyległych w należytym stanie  i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- codzienne uprzątanie pomieszczeń sąsiadujących z miejscem prowadzenia prac zajętych lub użytkowych przez Wykonawcę,

- uporządkowania miejsca prowadzenia prac po zakończeniu robót, jak również pomieszczeń sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych nawierzchni, instalacji i innych elementów budynku i wyposażenia,

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej  dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- przestrzeganie zasad przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy.

 c)Wykonawca zapewni wykonanie i kierowaniem robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

d) Wykonawca  zapewni osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika robót oraz będzie prowadziła wewnętrzny dziennik budowy.

e) Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji , łącznie z kosztami utylizacji.

f)Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

 • Ustawy z dnia 27.04.20101 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

g) Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2017 r. , poz.1332ze zm.). Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności   z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd.,  każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego. Dokumentację przekaże Zamawiającemu po zakończeniu prac.

 

 1. 3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin wykonanie prac wymienionych w pkt. 1 wynosi: nie dłużej niż 30 dni roboczych.

Sposób obliczenia oferty:

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

Cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oferta winna zawierać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać uproszczony kosztorys wykonanych prac w szczególności: koszt materiałów, oraz koszt robocizny w rozbiciu na m², sztuki itp.

 1. 4.      Miejsce złożenia oferty: Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Specjalna  nr 25 przy ul. Letniskowej 1 70-763  Szczecin, sekretariat szkoły.

 

 1. 5.      Termin złożenia oferty: do 05.08.2019 do godz.12.00
 2. 6.      Termin otwarcia oferty: 05.08.2019 godz. 12.30

 

 1. 7.      Oferty proszę złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem (na kopercie)

 

,, Remont kuchni i jadalni szkolnej w części piwnicznej  Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie’’

w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

a)      Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia

 1. 8.      Wybór oferty najkorzystniejszej:

W przedmiotowym zamówieniu jedynym kryterium wybory oferty będzie najniższa cena.

 

 1. 9.      Inne uwagi:

 

a)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny jak również do wprowadzenia zmian w treści zmian zapytania ofertowego.

b)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c)      Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszym zaproszeniem są:

 • Grażyna Dziadkowiec – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25, tel. 91 4615-271, sps25@miasto.szczecin.pl

 

d)     W celu dokonania wizji lokalnej obiektu należy kontaktować się bezpośrednio

 z - Grażyna Dziadkowiec, dane kontaktowe jw.

 

Z poważaniem Grażyna Dziadkowiec – dyrektor PSPS nr 25

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik Nr 1 – wzór umowy
 2. Załącznik Nr 2 – formularz oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Nasz znak: PSPS-25/43131/GD1/07/19

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych

w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Zadanie: „Zniwelowanie pogłosu i wygłuszenie akustyczne w jadalni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej   25 w Szczecinie”.

 

Zapraszamy do złożenia oferty na ww. zadanie. Postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie § 11ust.4 pkt 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania  w Urzędzie    Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

 

 1. 1.      Przedmiot z zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest poprawia standardu obecnie funkcjonującej jadalni
w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie przy ul. Letniskowej 1 poprzez zniwelowanie pogłosu i wygłuszenie akustyczne na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Prace przygotowawcze;

 • Przygotowanie sufitu i ścian w jadalni.

              - Prace ogólnobudowlane:

 • Montaż płyt na suficie w jadalni
 • Montaż płyt na ścianach  w jadalni
 • Obróbka tynkarska 
 • Mycie i sprzątanie pomieszczeń prowadzonych prac oraz pomieszczeń towarzyszących, wywóz odpadów budowlanych z potwierdzeniem odbioru .

      ,,Wykonawca ‘’obowiązany jest zapewnić minimum jedną osobę, posiadająca uprawnienia do   pełnienia samodzielnych funkcji techniczny w budownictwie

 1. 2.      Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

a)      Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przyjęcia terenu prowadzenia prac od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzonych prac, oraz zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt.

b)      Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia instalacji urządzeń i obiektów w miejscu prowadzenia prac i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

-  dbania o porządek w miejscu prowadzenia prac i przyległych oraz utrzymywanie miejsca prowadzenia prac i pomieszczeń przyległych w należytym stanie  i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- codzienne uprzątanie pomieszczeń sąsiadujących z miejscem prowadzenia prac zajętych lub użytkowych przez Wykonawcę,

- uporządkowania miejsca prowadzenia prac po zakończeniu robót, jak również pomieszczeń sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych nawierzchni, instalacji i innych elementów budynku i wyposażenia,

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej  dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- przestrzeganie zasad przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy.

 c)Wykonawca zapewni wykonanie i kierowaniem robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

d) Wykonawca  zapewni osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika robót oraz będzie prowadziła wewnętrzny dziennik budowy.

e) Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji , łącznie z kosztami utylizacji.

f) Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

 • Ustawy z dnia 27.04.20101 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

g) Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2017 r. , poz.1332ze zm.). Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności   z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd.,  każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego. Dokumentację przekaże Zamawiającemu po zakończeniu prac.

 

 1. 3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy.

 1. 4.      Sposób obliczenia oferty:

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

Cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oferta winna zawierać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać uproszczony kosztorys wykonanych prac w szczególności: koszt materiałów, oraz koszt robocizny w rozbiciu na m², sztuki itp.

 1. 5.      Miejsce złożenia oferty: Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Specjalna  nr 25 przy ul. Letniskowej 1 70-763  Szczecin, sekretariat szkoły.

 

 1. 6.      Termin złożenia oferty: do 05.08.2019 do  godz. 12.00.

 

 1. 7.      Termin otwarcia ofert:05.08.2019 godz. 12.30
 2. 8.      Oferty proszę złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem (na kopercie):

 

 Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Zadanie: „Zniwelowanie pogłosu i wygłuszenie    akustyczne w jadalni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej   25 w Szczecinie”.

a)      Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr2 do niniejszego zaproszenia

 1. 9.      Wybór oferty najkorzystniejszej:

W przedmiotowym zamówieniu jedynym kryterium wybory oferty będzie najniższa cena.

 

 1. 10.  Inne uwagi:

 

a)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny jak również do wprowadzenia zmian w treści zmian zapytania ofertowego.

b)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c)      Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszym zaproszeniem są:

 • Grażyna Dziadkowiec – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25, tel. 91 4615-271, sps25@miasto.szczecin.pl

 

d)     W celu dokonania wizji lokalnej obiektu należy kontaktować się bezpośrednio

 z - Grażyna Dziadkowiec, dane kontaktowe jw.

 

Z poważaniem Grażyna Dziadkowiec – dyrektor PSPS nr 25

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik Nr 1 – wzór umowy
 2. Załącznik Nr 2 – formularz oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Nasz znak: PSPS-25/43131/GD3/11/17

 

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania:

„Remont łazienki w piwnicy w Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie”

 

Zapraszam do złożenia oferty na ww. zadanie. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

 

Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont łazienki w piwnicy w Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie” na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 Z poważaniem Grażyna Dziadkowiec

dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25

przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie

w załączeniu:

1. Załącznik nr 1 - wzór umowy

2. Załącznik nr 2 - formularz oferty

3. Załącznik nr 3 - rzut poziomy łazienki

4. Zaproszenie ofertowe

Pobierz wszystkie załączniki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

z dnia 7 listopada 2017 r.

 

W sprawie zamówienia publicznego  na wykonanie zadania: „Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie”

W dniu 07.11.2017 r . o godzinie 13:00 w gabinecie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin,  odbyło się posiedzenie Komisji,  do badania oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej  oferty
w  postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn.: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK
w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie”

Termin złożenia oferty wyznaczony był do dnia 06.11.2017 r. do godz. 13:00.

Wpłynęły 2 oferty.

Wygrała firma  Sensonics Sp. z .o. o. ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn, reprezentowana przez Marcina Sęczawę – prezesa,   która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, zgodnie
z kryteriami wyboru, którymi były: 

1)      termin wykonania zadania (dostawa, montaż, instalacja i szkolenie nauczycieli),

2)       wydłużona gwarancja,

3)      serwis oraz  czas reakcji serwisu na zgłoszenie gwarancyjne itp.

dyrektor PSPS nr 25

Grażyna Dziadkowiec

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie”, 70-763 Szczecin.

 

W dniu 12.10.2017 r . o godzinie 13:00 w gabinecie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie,

ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin,  odbyło się posiedzenie Komisji do badania oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia było wykonanie prac pn.:

„Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 25 przy ul. Letniskowej 1

w Szczecinie”, 70-763 Szczecin.

Termin złożenia oferty wyznaczony był do dnia 12.10.2017 r. do godz. 12:30.

Wpłynęły 3 oferty. Wygrała firma 1MOVE Spółka z o. o, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryterium wyboru. 

 

dyrektor PSPS nr 25

Grażyna Dziadkowiec 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/10/2017

Dotyczy: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin-

NIP: 851-030-94-10
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1.    Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt.

 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Zamawiającego, zamontowany
oraz zostanie przeprowadzone szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu,
w terminie najpóźniej do 30 listopada 2017 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

1.         Opatrzona pieczątką firmową;

2.         Posiadać datę sporządzenia;

3.         Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

Oferta powinna zawierać:

1.         Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione
w formularzu ofertowym;

2.         Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.         Termin złożenia oferty: do 6 listopada do godz. 13:00 

2.         Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie,  Szczecin ul. Letniskowa 1, 70 -763 Szczecin. Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

3.         Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5.         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: sp25.fr.pl

 

VI. OCENA OFERT - kryteria

1)    cena, 

2)    termin wykonania zadania (dostawa, montaż, instalacja i szkolenie nauczycieli),

3)    wydłużona gwarancja,

4)    serwis oraz czas reakcji serwisu na zgłoszenie gwarancyjne itp.,

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.sp25.fr.pl
 2. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Renata Drożdżyńska pod numerem telefonu
91-4-615-271 oraz adresem e-mail: sps25@miasto.szczecin.pl

 

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy
 4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru
 5. Załącznik nr 5 Warunki gwarancji

pobierz wszystkie załączniki

 

 

dyrektor PSPS nr 25

Grażyna Dziadkowiec

Zapytanie ofertowe nr 3/10/2017

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania Wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej, salach lekcyjnych,  korytarzach szkolnych i innych pomieszczeniach Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1, 70 -763 Szczecin.”

Zapraszam do złożenia oferty na ww. zadanie. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 załącznika 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

 

I. Przedmiot i zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej, salach lekcyjnych,  korytarzach szkolnych i innych pomieszczeniach Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1, 70 -763 Szczecin” na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:         

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Zakres zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w oparciu o:

Wizja lokalna na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie ul. Letniskowa 1, 70 -763 Szczecin

 

Zakres zamówienia obejmować będzie w szczególności:

a)      Opracowanie wyliczeń ilości opraw, symulacji natężenia oświetlenia, równomierność oświetlenia służącej do wykonania przedmiotu zamówienia – 1 egz.

b)      Wykonanie kosztorysu ofertowego dla podanego zakresu opracowania – 3 egz.

c)      Oświadczenie (wykonawcy) projektanta o kompletności wyliczeń, symulacji, zgodności z obowiązującymi przepisami, wymogami funkcjonalno-użytkowymi oraz zasadami wiedzy technicznej – 3 egz.

d)     Do dokumentacji należy załączyć kserokopie:

- uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- zaświadczeń z izby samorządu zawodowego,

 

Opracowania należy sporządzić w wersji papierowej w wyżej podanych ilościach. Wykonawca sporządzi również i przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem, w następującej ilości egzemplarzy:

 • Opracowanie wyliczeń ilości opraw, symulacji natężenia oświetlenia, równomierność oświetlenia służącej do wykonania przedmiotu zamówienia na płycie CD w formacie PDF oraz dodatkowo w formacie edytowanym program Word – 1 egz.

 

 

Zakres robót objętych zamówieniem

Zakres prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. Nr 3 do niniejszego zaproszenia

Przewidywany termin realizacji:   do dnia 20 grudnia 2017 r.  

a)  Termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnego opracowania (symulacji, wyliczeń) wymiany opraw oświetleniowych – nie później niż termin złożenia oferty cenowej.

 

Wymagane dokumenty.

Wykonawcy mają obowiązek wraz z ofertą cenową złożyć następujące dokumenty:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawienie i czynną przynależność do właściwej izby zawodowej osób ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi jakie będą brały udział podczas realizacja zadania (w tym uprawnienia do kierowania robotami przy obiektach zabytkowych)
 • Do złożonej oferty cenowej wykonawca ma obowiązek przedstawić symulację i wyliczenia:

a)   natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń

b)   równomierność oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń

c)   ilość opraw dla poszczególnych pomieszczeń

zainstalowanych opraw.

 

II. Sposób obliczenia ceny oferty.

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oferta winna zawierać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.

 

III. Składanie i termin otwarcia ofert

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 2) osobiście na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie,  Szczecin u. Letniskowa 1, 70 -763 Szczecin
do dnia  10 listopada 2017r. do godz. 12:30.

 

1)   Wybór oferty najkorzystniejszej:

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – wygrywa najniższa cena

 

2)   Inne uwagi:

a)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny jak również do wprowadzenia zmian w treści zapytania ofertowego.

b)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c)      Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszym zaproszeniem są:

Renata Drożdżyńska Tel 91-4615-271, e-mail: sps25@miasto.szczecin.pl

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 umowa

2. Załącznik nr 2 formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3 opis przedmiotu zamówienia

4. Wykaz pomieszczeń i lamp

5. Zaproszenie Wymiana opraw oświetleniowych i lamp

 

pobierz wszystkie załączniki

dyrektor PSPS nr 25

Grażyna Dziadkowiec

 

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?