Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zaproszenie do złożenia oferty

Nasz znak: PSPS-25/43131/GD3/11/17

 

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania:

„Remont łazienki w piwnicy w Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie”

 

Zapraszam do złożenia oferty na ww. zadanie. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

 

Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont łazienki w piwnicy w Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie” na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 Z poważaniem Grażyna Dziadkowiec

dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25

przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie

w załączeniu:

1. Załącznik nr 1 - wzór umowy

2. Załącznik nr 2 - formularz oferty

3. Załącznik nr 3 - rzut poziomy łazienki

4. Zaproszenie ofertowe

Pobierz wszystkie załączniki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

z dnia 7 listopada 2017 r.

 

W sprawie zamówienia publicznego  na wykonanie zadania: „Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie”

W dniu 07.11.2017 r . o godzinie 13:00 w gabinecie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin,  odbyło się posiedzenie Komisji,  do badania oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej  oferty
w  postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn.: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK
w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie”

Termin złożenia oferty wyznaczony był do dnia 06.11.2017 r. do godz. 13:00.

Wpłynęły 2 oferty.

Wygrała firma  Sensonics Sp. z .o. o. ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn, reprezentowana przez Marcina Sęczawę – prezesa,   która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, zgodnie
z kryteriami wyboru, którymi były: 

1)      termin wykonania zadania (dostawa, montaż, instalacja i szkolenie nauczycieli),

2)       wydłużona gwarancja,

3)      serwis oraz  czas reakcji serwisu na zgłoszenie gwarancyjne itp.

dyrektor PSPS nr 25

Grażyna Dziadkowiec

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie”, 70-763 Szczecin.

 

W dniu 12.10.2017 r . o godzinie 13:00 w gabinecie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie,

ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin,  odbyło się posiedzenie Komisji do badania oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia było wykonanie prac pn.:

„Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 25 przy ul. Letniskowej 1

w Szczecinie”, 70-763 Szczecin.

Termin złożenia oferty wyznaczony był do dnia 12.10.2017 r. do godz. 12:30.

Wpłynęły 3 oferty. Wygrała firma 1MOVE Spółka z o. o, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryterium wyboru. 

 

dyrektor PSPS nr 25

Grażyna Dziadkowiec 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/10/2017

Dotyczy: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin-

NIP: 851-030-94-10
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1.    Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt.

 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Zamawiającego, zamontowany
oraz zostanie przeprowadzone szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu,
w terminie najpóźniej do 30 listopada 2017 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

1.         Opatrzona pieczątką firmową;

2.         Posiadać datę sporządzenia;

3.         Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

Oferta powinna zawierać:

1.         Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione
w formularzu ofertowym;

2.         Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.         Termin złożenia oferty: do 6 listopada do godz. 13:00 

2.         Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie,  Szczecin ul. Letniskowa 1, 70 -763 Szczecin. Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

3.         Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5.         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: sp25.fr.pl

 

VI. OCENA OFERT - kryteria

1)    cena, 

2)    termin wykonania zadania (dostawa, montaż, instalacja i szkolenie nauczycieli),

3)    wydłużona gwarancja,

4)    serwis oraz czas reakcji serwisu na zgłoszenie gwarancyjne itp.,

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.sp25.fr.pl
 2. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Renata Drożdżyńska pod numerem telefonu
91-4-615-271 oraz adresem e-mail: sps25@miasto.szczecin.pl

 

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy
 4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru
 5. Załącznik nr 5 Warunki gwarancji

pobierz wszystkie załączniki

 

 

dyrektor PSPS nr 25

Grażyna Dziadkowiec

Zapytanie ofertowe nr 3/10/2017

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania Wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej, salach lekcyjnych,  korytarzach szkolnych i innych pomieszczeniach Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1, 70 -763 Szczecin.”

Zapraszam do złożenia oferty na ww. zadanie. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 załącznika 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

 

I. Przedmiot i zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej, salach lekcyjnych,  korytarzach szkolnych i innych pomieszczeniach Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1, 70 -763 Szczecin” na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:         

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Zakres zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w oparciu o:

Wizja lokalna na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie ul. Letniskowa 1, 70 -763 Szczecin

 

Zakres zamówienia obejmować będzie w szczególności:

a)      Opracowanie wyliczeń ilości opraw, symulacji natężenia oświetlenia, równomierność oświetlenia służącej do wykonania przedmiotu zamówienia – 1 egz.

b)      Wykonanie kosztorysu ofertowego dla podanego zakresu opracowania – 3 egz.

c)      Oświadczenie (wykonawcy) projektanta o kompletności wyliczeń, symulacji, zgodności z obowiązującymi przepisami, wymogami funkcjonalno-użytkowymi oraz zasadami wiedzy technicznej – 3 egz.

d)     Do dokumentacji należy załączyć kserokopie:

- uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- zaświadczeń z izby samorządu zawodowego,

 

Opracowania należy sporządzić w wersji papierowej w wyżej podanych ilościach. Wykonawca sporządzi również i przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem, w następującej ilości egzemplarzy:

 • Opracowanie wyliczeń ilości opraw, symulacji natężenia oświetlenia, równomierność oświetlenia służącej do wykonania przedmiotu zamówienia na płycie CD w formacie PDF oraz dodatkowo w formacie edytowanym program Word – 1 egz.

 

 

Zakres robót objętych zamówieniem

Zakres prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. Nr 3 do niniejszego zaproszenia

Przewidywany termin realizacji:   do dnia 20 grudnia 2017 r.  

a)  Termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnego opracowania (symulacji, wyliczeń) wymiany opraw oświetleniowych – nie później niż termin złożenia oferty cenowej.

 

Wymagane dokumenty.

Wykonawcy mają obowiązek wraz z ofertą cenową złożyć następujące dokumenty:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawienie i czynną przynależność do właściwej izby zawodowej osób ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi jakie będą brały udział podczas realizacja zadania (w tym uprawnienia do kierowania robotami przy obiektach zabytkowych)
 • Do złożonej oferty cenowej wykonawca ma obowiązek przedstawić symulację i wyliczenia:

a)   natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń

b)   równomierność oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń

c)   ilość opraw dla poszczególnych pomieszczeń

zainstalowanych opraw.

 

II. Sposób obliczenia ceny oferty.

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oferta winna zawierać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.

 

III. Składanie i termin otwarcia ofert

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 2) osobiście na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie,  Szczecin u. Letniskowa 1, 70 -763 Szczecin
do dnia  10 listopada 2017r. do godz. 12:30.

 

1)   Wybór oferty najkorzystniejszej:

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – wygrywa najniższa cena

 

2)   Inne uwagi:

a)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny jak również do wprowadzenia zmian w treści zapytania ofertowego.

b)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c)      Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszym zaproszeniem są:

Renata Drożdżyńska Tel 91-4615-271, e-mail: sps25@miasto.szczecin.pl

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 umowa

2. Załącznik nr 2 formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3 opis przedmiotu zamówienia

4. Wykaz pomieszczeń i lamp

5. Zaproszenie Wymiana opraw oświetleniowych i lamp

 

pobierz wszystkie załączniki

dyrektor PSPS nr 25

Grażyna Dziadkowiec

 

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?